Årsstämma

ÅRSSTÄMMA

På den årliga föreningsstämman har medlemmarna (alla fastighetsägare som ingår i samfälligheten) möjlighet att påverka de beslut som tas. Självklart kan de boende även löpande under året ha kontakt med styrelsen i olika frågor.


Medlemmar som vill väcka förslag rörande föreningens verksamhet ska skicka in motioner till styrelsen senast under februari månad. Styrelsen får då tid att bereda motionerna samt bifoga dessa tillsammans med styrelsens rekommendationer i kallelsen. Det går med andra ord inte ta beslut om nya förslag under själva stämman eftersom samtliga medlemmar inte fått ta del av förslaget i förväg.


Samma förfarande gäller även styrelsens propositioner. Samtliga beslutsärenden ska redovisas i förväg. Under punkten "övriga frågor" kan således inga beslut tas utan denna fungerar endast som diskussionspunkt.


Kallelsen till årsstämman sker minst två veckor innan mötet och då meddelas tid och plats och vilka ärenden som ska förekomma på stämman.  Till kallelsen bifogas även årsredovisningen från föregående år. Tills vidare printas detta material och delas ut i respektive hushålls brevlåda. (Möjlighet att skicka denna via e-post är enligt stadgarna också möjligt.)


Dagordningen för stämmas regleras i stadgarna. Utöver genomgång av verksamhetsåret och omröstningar så väljs även en styrelse. Är du intresserad av styrelsearbetet kontakta gärna styrelsen innan mötet.


Efter mötet ska stämmoprotokollet delas ut till alla medlemmar inom tre veckor.


Lantmäteriet har ett register över alla samfällighetsföreningar. Uppgifterna i registret ska uppdateras efter varje årsmöte. Varje år skickas även protokollet från årsmötet till Lantmäteriet (även om det inte har gjorts några ändringar i exempelvis styrelsen).


Extrastämma


Extrastämma kan inkallas antingen av styrelsen själv, eller på begäran av en revisor. Det kan vara en speciell fråga som det måste fattas beslut om och som inte kan vänta. Extrastämma kan också begäras av enskilda medlemmar, men då måste minst 1/10-del av föreningens medlemmar ställa sig bakom. Begäran ska vara skriftlig och med angivande av skäl.