Stadgar

STADGAR

Stadgarna är samfällighetens grundregler, vilka (enligt lag) redan fanns när samfälligheten bildades år 2011. I dessa beskrivs samfällighetens verksamhetsområde och regler för hur verksamheten ska bedrivas.

I stadgarna kan man också se vilka regler som gäller för verksamheten: hur man väljer ordförande, kassör och styrelse, när man ska ha årsmöte, hur ofta ska man ha medlemsmöte och hur man kallar till medlemsmöte o s v.


Ändring av stadgarna kan endast ske på stämman men då måste minst 2/3 av medlemmarna vara överens om ändringarna.

Gustavslundsvägens Samfällighetsförenings stadgar