Styrelsearbetet

Styrelsearbetet

Styrelsen


Det är föreningsstämman som väljer styrelsen och föreningsstämman kan också avsätta styrelsen eller en enskild styrelsemedlem.

GVSFs styrelse ska enligt stadgarna bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

Ledamöter väljs på 2 år och suppleanter på 1 år.

Varje styrelsemedlem har rätt att avgå - med omedelbar verkan - från styrelsen när hon/han själv begär så.


Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituera styrelsen sig själva. 


Roller i styrelsen


Ledamot

Arbetsuppgifterna inom styrelsen fördelas så att även de ledamöter som inte har speciella funktioner har uppgifter/ansvar.


Suppleant

Kan ses som reserv ifall någon ledamot avgår. Suppleanter är i GVSF med på  styrelsesammanträdena, vilket är speciellt lämpligt om man vill övergå till ledamot.

Har inte rösträtt vid möten ifall ordinarie ledamöter är närvarande.


I GVSFs styrelse har vi även valt att ha markansvarig och hemsideansvarig.


Alla i styrelsen - ledamöter och suppleanter - har tystnadsplikt. Man får inte föra information vidare som kan skada föreningen eller någon medlem.Styrelsens arbete


GVSFs styrelse träffas regelbundet, ofta en gång per månad (med undantag för semestertider). Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsens beslut fattas utifrån majoritetens uppfattning. Vid lika röstetal avgörs beslutet genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.


Under mötet upprättas ett protokoll som ska innehålla datum, vilka som varit närvarande, beskrivning av ärendet,  vilket beslut som fattats och anförda reservationer.

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en person. Dessa protokoll är inte publika då de kan innehålla känslig information, dock delger styrelsen gärna information genom nyhetsbrev och hemsidan.


Styrelsens uppgift är enligt stadgarna följande:


  • förvalta samfälligheten  och föreningens tillgångar
  • föra redovisning över föreningens räkenskaper
  • föra förteckning över delägda fastigheter, deras andelstal och ägare
  • årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse  över föreningens verksamhet och ekonomi
  • om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren
  • i övrigt fullgöra vad lagen förskriver om styrelsens  handhavande av föreningens angelägenheter


Stor del av det som avhandlas på mötena rör underhåll av gemensamhetsytorna (läs mer under fliken "Verksamhet") och ekonomifrågor. För att ge ett par exempel så beslutar styrelsen om löpande underhåll, besvarar frågor från medlemmarna, samt går igenom årsavgifterna.

Funderar du på att gå med i styrelsen?


Att vara med i styrelsen innebär att du har möjlighet att påverka ditt närområde och lära känna dina grannar.


Vi är ett trevligt gäng som träffas under informella former (kaffe och gärna hembakat;) en gång per månad.

Mellan mötena driver vi olika frågor och tar stöd av varandra via

e-post och facebook.


Att vara styrelsemedlem är inte speciellt betungande men du bör ha några timmar att lägga på styrelsearbetet mellan arbetsmötena.


Hör av dig så berättar vi mer!