Verksamhet

VERKSAMHET

GVSF bildades i samband med att området bebyggdes, för att förvalta  de gemensamma ytorna "Lingsberg ga:4". Gemensamhetsytorna omfattas av vägar med belysning, dagvattenledningar med brunnar och pumpanläggning, naturmark, lekplats med lekredskap och grusad gångväg, grusad bollplan och gångväg samt staket. Dessa finns utmärkta på de kartor som du finner här. Notera att Gröndalsvägen sköts av kommunen.


Föreningen förvaltas enligt SLF (Lagen om förvaltning av samfälligheter) och GVSFs stadgar.  Samfällighetsförening är en "juridisk person", vilket innebär att  den kan förvärva rättigheter och ha skyldigheter, precis som en fysisk person. Det innebär att de bland annat kan ingå avtal och ha skulder m.m.


Den som äger en fastighet i området är automatiskt medlem i samfällighetsföreningen och kallas årligen till en årsstämma då en styrelse väljs. Styrelsens uppdrag är att sköta den löpande förvaltningen och verkställa de majoritetsbeslut som fattas på föreningsstämman. Läs mer om styrelsens arbete här. När flera personer äger en fastighet tillsammans (samäganderätt) har de gemensamt medlemskapet i föreningen.  På årsstämman innebär detta att ett hushåll har en röst.


Meddela samfällighetsföreningens styrelse när du har sålt din fastighet och tala om vem som är den nya ägaren. Blanketten hittar du här.


Samtliga medlemmar betalar en årsavgift. I denna ingår bland annat underhåll av grönytor, träd och buskar, underhåll av lekplatsen, sandborstning på våren, snöskottning på vintern, elkostnader för gatubelysning m.m. En utförligare beskrivning hittar du i årsredovisningen. Större investeringar kräver stämmobeslut och kan påverka årsavgiften. Det är därför mycket viktigt att du som medlem medverkar vid årsstämman då det är din möjlighet att påverka din närmiljö och boendekostnad.