Riktlinjer

RIKTLINJER

SAMFÄLLIGHETENS MARK

Vi vill påminna om att åtgärder ej får göras på föreningens mark oavsett om det gäller grävning, fyllning eller annan åverkan. Allt dagvatten på enskilda tomter ska tas om hand på egen tomt och får inte ledas ut på gatan. Önskar du göra något vid tomtgräns måste du ansöka om godkännande till styrelsen. Är du osäker, välkommen att kontakta oss!


DIKEN

Diken mellan tomtgräns och gata är samfällighetens mark, ej enskild tomtägares. Dikena ska vara öppna och får således inte grävas igen. Dikena är till för samla upp vatten vid regn och deras utformning är reglerade i detaljplanen för området. Det är även i dikena och på den grusade trottoaren som ev. snö plogas upp.


FÖRVARING

Vänligen notera att allmänningarna (och allt utanför den egna fastigheten) inte får användas för förvaring av enskild egendom såsom studsmattor, komposter, ved och släp. 


PARKERING

Undvik parkering på gatan så långt det är möjligt (ex. kan barn plötsligt springa fram bakom bilen) . Under vintern är det extra viktigt att inte parkera på gatan då det hindrar snöröjningen.


BYGGLOV

Om du planerar att göra ett markarbete eller byggnation kontrollera med kommunen vilka åtgärder som kräver bygglov. Det är fastighetsägarens ansvar att alla åtgärder följer kommunala regler. Det gäller även olika regler för tomten i helhet och den "prickade" delen av tomten som syns på din tomtritning, den

prickade delen har fler restriktioner på vad man får göra i form av markarbeten och byggnationer


HÖGERREGELN GÄLLER

För allas säkerhet vill vi påminna om att högerregeln gäller i hela området, inklusive korsningarna mot Gustavslundsvägen.